Estudis

Aquests estudis permeten obtenir el títol oficial de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

 

Accés

Amb caràcter general poden accedir a l’educació d’adults les persones que han complert 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural que inicien la formació.

Contingut

Els estudis estan organitzats en 34 mòduls, amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els mòduls, que estan relacionats amb l’àmbit de la comunicació, el cientificotecnològic i el social, es distribueixen en dos nivells: Nivell 1 i Nivell 2.

Tràmits

Atesa la flexibilitat i l’estructura modular d’aquests ensenyaments permet als centres tenir matrícula viva i acollir l’alumnat que vol cursar-los al llarg de tot el curs escolar i matricular-lo en el moment que hi hagi places vacants.

A més, per tal d'ubicar l'alumne en el nivell corresponent, es realitzen unes proves de Nivell prèvies a la matriculació abans de l'inici de cada trimestre.

 

Continuïtat

Les persones que superen aquesta formació obtenen el títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria i poden accedir als ensenyaments següents:

    • el batxillerat,
    • els cicles formatius de grau mitjà,
    • la preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior i
    • la preparació per a les proves d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.

Location
Horari del curs